Veelgestelde vragen

Het Pand

Wat gaat er gebeuren met het groen rondom het pand?

Dit groen is een prachtig pluspunt van het gebouw en van de buurt en zal daarom haar allure terug krijgen. Bewoners van het pand zullen dit groen gaan onderhouden.

Wat voor woningen komen er in het pand?

De huidige aanleunbewoners van het pand kunnen in hun woning blijven wonen. Daarnaast worden er eenpersoonsstudio’s en studentenkamers gecreëerd. Deze studentenkamers zullen hun eigen sanitaire voorzieningen hebben, maar wel een gedeelde woonkamer en kookvoorzieningen met vijf tot veertien andere studenten.

Wat houdt de ‘Woonkamer van de Wijk’ in?

In deze Woonkamer zullen activiteiten voor bewoners en omwonenden georganiseerd worden. Daarnaast zullen er bijvoorbeeld studieplekken gecreëerd worden en kan men koffie komen drinken. Het initiatief om activiteiten te organiseren zal deels bij de bewoners liggen. Zelf een goed idee? Neem vooral contact met ons op!

Krijgt het pand nog een bredere wijkfunctie?

Ja, behalve woningen komt er in het pand ook een ‘Woonkamer van de Wijk’ . Er wordt getracht de oude functie van de gemeenschappelijke ruimte terug te geven aan de bewoners en de buurt. Deze Woonkamer zal daarom ook toegankelijk zijn voor omwonenden.

Hoe ziet het pand er straks uit?

Het pand zal aan de buitenzijde geen grote veranderingen ondergaan. Wel krijgt de gevel een opknap- en schoonmaakbeurt en zal er onderhoud gepleegd worden aan het groen rondom het gebouw. Er komen aan de tuinzijde van het pand een aantal fietsenrekken waar bewoners van het pand hun fiets kwijt kunnen.

De bewoners

Welke doelgroepen worden er gehuisvest in het pand?

In het pand worden, naast de huidige aanleunbewoners, cliënten van Stichting PerspeKtief en studenten gehuisvest.

Hoe is de verdeling van de doelgroepen?

Momenteel wonen er 40 aanleunbewoners. Daarnaast komen er zo’n 33 studio’s* voor cliënten van Stichting PerspeKtief en  vier zelfstandige eenpersoonsstudio’s* die verhuurd zullen worden aan studenten. Ten slotte komen er nog 106 onzelfstandige studentenkamers*.

Waarom hebben jullie gekozen om in dit pand deze doelgroepen te huisvesten?

SHS Delft is een stichting die actuele maatschappelijke problemen oplost door middel van huisvesting in leegstaand vastgoed. Momenteel is er te weinig huisvesting beschikbaar voor studenten en cliënten van stichting PerspeKtief in Delft. SHS Delft wil hier dan ook graag een oplossing voor aanbieden. Daarnaast is Abtswoude met haar plattegrond uitermate geschikt voor het creëren van studentenkamers en studio’s.

Wat is Stichting PerspeKtief?

Stichting Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past.

Wie zijn de cliënten van Stichting PerspeKtief?

Cliënten van Perspektief zijn kwetsbare mensen die door verschillende redenen het alleen niet meer redden. Cliënten werken samen met Perspektief aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap.

Hoe werkt de plaatsingsprocedure voor cliënten van PersPektief?

Met alle cliënten van PerspeKtief vindt er een intake plaats bij aanmelding, ongeacht wie er aan de deur klopt voor hulp. De traject coördinator screent cliënten op profiel, zorgvraag, woonvaardigheden en toetst verschillende opnamecriteria. De cliënten die bij Abtswoude Bloeit! tijdelijk komen wonen zijn mensen met een relatief lichte zorgvraag en zijn in staat om  zonder overlast in de wijk te wonen. Cliënten die niet aan dit profiel voldoen krijgen elders onderdak en begeleiding.

Hoe werkt de plaatsingsprocedure voor studenten?

Studenten kunnen zich aanmelden, waarna een selectieprocedure zal plaatsvinden. Er zal in de selectieprocedure voor de studenten een accent liggen op de maatschappeliujie betrokkenheid van de student.

 

Hoe krijgen de tijdelijke bewoners binding met de wijk?

Door middel van de ‘Woonkamer van de Wijk’ kunnen de bewoners en de buurt elkaar leren kennen. Er zullen gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden waarbij kennismaking en ontmoeting centraal staat.

Komt er extra toezicht?

Er zal een huismeester aangesteld worden die het sociaal beheer van Abtswoude op zich neemt. Hier kunnen bewoners maar ook omwonenden terecht met vragen omtrent Abtswoude Bloeit!.

Bouw

In hoeverre zal er overlast voor de buurt zijn?

De overlast voor de buurt zal beperkt zijn, omdat de meeste bouwwerkzaamheden binnen het pand plaatsvinden. Er zal een container komen te staan en de gevel zal schoongemaakt en opgeknapt worden.

Wat is de (voorlopige) planning?

Medio oktober zal er begonnen worden met de bouwwerkzaamheden, deze werkzaamheden zullen zo’n 5 maanden duren. Dit is een inschatting, en kan dus altijd uitlopen. Wanneer het gebouw opgeleverd wordt zal ook de Woonkamer van de Wijk geopend worden.

Inspraak

Hoe blijf ik op de hoogte?

Actuele informatie over de ontwikkelingen van het pand Abtswoude leest u op: www.abtswoudebloeit.nl. U kunt ook informatie vinden via diverse sociale media.

Ik heb een vraag over de procedure. Waar kan ik terecht?

Voor vragen over de procedure voor het project of de inspraakperiode, kunt u terecht bij de projectleider bij de gemeente: Gerard van Zomeren via 06 - 507 363 60.

Kan ik de aanvraag voor de vergunning inzien?

Ja, de aanvraag kunnen bewoners inzien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Delft, Stationsplein 1 (zijde Coenderstraat). Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 015. Als de vergunning is verleend, wordt deze gepubliceerd op www.overheid.nl en in de Stadskrant. Via onderstaande links kan u zien welke vergunningsaanvragen ingediend zijn: http://geozet.koop.overheid.nl/overuwbuurt/overheidnl/#/provincie/Zuid-Holland/gemeente/Delft en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad

Wat is de procedure? Heb ik inspraak?

Om dit project te kunnen uitvoeren op korte termijn en zo de druk op de woningmarkt te verlichten, vraagt SHS Delft een vergunning aan bij de gemeente voor een periode van 5 jaar. Deze vergunning wordt aangevraagd voor het wijzigen van de brandcompartimentering en constructie. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, kan u bezwaar maken bij de gemeente.

De bestemming

Heeft u na het lezen van deze Q+A nog geen antwoord op uw vraag?

Voor anderen vragen kunt u contact opnemen met:

SHS Delft, via info@shsdelft.nl of 06-134 51 901.

Gerard van Zomeren, projectleider bij de gemeente Delft, via gvzomeren@Delft.nl of 06 - 507 363 60.

Wat gebeurt er met het pand na dit project?

Dat is nog niet bekend. Pieter van Foreest is eigenaar van het pand. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u hierover informeren.